Σάββατο, 3 Οκτωβρίου 2009

JOKES TIME

in English!!!
If Santa Claus lived in down under where Xmas is in the summer he would be?
Suntanned Claus!
And his cat?
Suntanned Claws
Who is the Greek god with a venerreal -hehe very real!-disease?
HER(M)PES!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου